Privacyverklaring

Welkom op onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij de persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen.

Deze privacyverklaring is opgesteld voor de website Rekenmachineonline.net (“Rekenmachineonline.net”). Daarom biedt het alleen bescherming aan gebruikers die Rekenmachineonline.net bezoeken. Als u links buiten Rekenmachineonline.net of affiliate links via Rekenmachineonline.net bezoekt, lees dan het privacybeleid van die website. Rekenmachineonline.net aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor andere externe websites dan Rekenmachineonline.net en links waartoe via deze site toegang wordt verkregen.

1. Gegevensverzameling

Rekenmachineonline.net kan de volgende informatie over uw gedrag en interacties op de site, evenals wanneer u met onze site communiceert, vastleggen of gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.
Informatie over uw computer en uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzende bron, duur van het bezoek, paginaweergaven en websitenavigatiepaden).

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u ons via onze website verstrekt, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid of op de relevante pagina’s van de website. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om operationele processen op onze website uit te voeren.
Om de site te optimaliseren op basis van de gegevens van onze bezoekers.
Google Adsense-samenwerking.

3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens alleen aan onze werknemers bekendmaken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt openbaar maken:

Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
In verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico);
Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we overwegen te verkopen;
Elke persoon waarvan wij redelijkerwijs menen dat hij een verzoek kan indienen bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van persoonsgegevens, indien, naar onze redelijke mening, die rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van persoonsgegevens beveelt.

4. Internationale gegevensoverdrachten

De informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn, met als doel ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid. De informatie die we verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte: Verenigde Staten, Rusland, Japan, China en India.

5. Opslag van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doeleinden dan ook verwerken, mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor dat doel of welke doeleinden. Onverminderd artikel 5.1 zullen wij persoonlijke gegevens opslaan en verwijderen in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid.

6. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op. U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

7. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

8. Uw rechten

U kunt verzoeken dat wij u alle persoonlijke informatie verstrekken die wij over u bewaren; Het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan het volgende:

Verstrekking van de juiste identificatiedocumenten (voor dit doel accepteren we meestal een notariële kopie van uw paspoort en een origineel exemplaar van de energierekening)

Onze privacyovereenkomst vindt u hierboven. Iedereen die de site bezoekt, wordt geacht deze overeenkomst te hebben aanvaard.